Kunst op school-154934060.jpg

Privacy

Muzelinck gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.
We houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten:

• Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

• Grondslag en doelbinding
Muzelinck zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

• Dataminimalisatie
Muzelinck verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Muzelinck streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

• Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

• Integriteit en vertrouwelijkheid
Muzelinck gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
Medewerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hier vindt u onze volledige Privacy verklaring:

Privacy en cookiebeleid Muzelinck.pdf


Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt het Servicebureau bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.