Dansers in de ruimte iStock-984743054.jpg

Bestuur & beleid

Muzelinck heeft een culturele ANBI status en is gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Zie onderstaand de auditrapportage, deze is te downloaden.

De CBCT certificering is geldig tot 2022.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Bestuur en beleid:

Directeur/Bestuurder
Jet Smeets

Raad van Toezicht
Marian Wagemakers (voorzitter)
Robert de Bekker
Patrice van Geffen (beoogd voorzitter)
Wouter Abee

Rooster van aftreden Raad van Toezicht:
Marian Wagemakers 31-12-2024
Robert de Bekker 31-12-2025
Patrice van Geffen 31-03-2027
Wouter Abee 31-03-2027

De leden van de RVT ontvangen bezoldiging.

Bezoldiging
De bezoldiging van medewerkers van Muzelinck is conform de CAO Kunsteducatie, afgesloten door werkgeversorganisatie Cultuurconnectie (brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk en werknemersorganisaties AVV, FNV KIEM en Ntb.

Vertrouwenspersoon
De (externe) vertrouwenspersoon van Muzelinck is Kim van den Heuvel. Zij is beschikbaar voor medewerkers, vrijwilligers, huisgenoten, cursisten en bezoekers van Muzelinck. Je kunt op elk gewenst moment contact met haar opnemen via info@kimvandenheuvel.com of telefonisch op 06-24245297.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen worden door Stichting Muzelinck opgeslagen in onze cursistenadministratie. Muzelinck verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en om hen over een nieuw cursusprogramma te informeren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van subsidieverstrekking worden uw gegevens geanonimiseerd gebruikt.

Downloads

Koersdocument 2021-2024
Jaarverslag 2022
Auditrapportage Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Muzelinck onderschrijft onderstaande codes:

Code Governance Cultuur
Muzelinck Centrum voor de Kunsten past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Met de Governance Code Cultuur laten wij zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.


Fair Practice Code
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van 5 kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Muzelinck Centrum voor de Kunsten heeft de quick scan van de FPC uitgevoerd en is met de punten ter verbetering aan de slag gegaan. Deze worden nu vertaald in concreet beleid die vanaf 2021 wordt uitgevoerd. In het jaarverslag van 2020 zal hier verantwoording over worden afgelegd.

Code Diversiteit & Inclusie
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. We werken nu aan een uitgebreide analyse, o.a. met behulp van de quickscan. Aan de hand hiervan zal de Code Diversiteit & inclusie worden vertaald in de beleidsdoelen voor 2021 en daarna.