brug.jpg

Missie & Visie

De afgelopen jaren heeft Muzelinck zich ontwikkeld tot een maatschappelijk gedreven culturele organisatie. De kern bestaat voor ons uit de stimulering van cultuur en het leggen van verbindingen tussen cultuur en andere domeinen. Geïnspireerd door de publicatie van het LKCA: Bruggenbouwers in Cultuur (2020) geven wij vorm aan zeven rollen. Hiermee slaan we een brug tussen cultuur en sport, tussen cultuur en zorg, tussen cultuur en onderwijs en tussen beoefenaars en aanbieders. Als bruggenbouwer verbinden we mensen en partijen met elkaar.
We ontwikkelen programma’s vanuit behoefte en geven hierbij gevraagd en ongevraagd advies. We zijn voorlichter en organiseren daar waar we aanvullend kunnen zijn. We scouten in het culturele veld om te weten wat er speelt, en anticiperen op die behoefte. We geloven in de kracht van Kunst en Cultuur, dat via onze vakkrachten, specialisten en kunstenaars vorm krijgt.

We halen vragen op uit de samenleving, vertalen deze samen met betrokkenen in programmalijnen en geven dit vervolgens terug aan opdrachtgevers en maatschappelijke partners: Muzelinck bouwt bruggen in Cultuur

Missie:
Actieve kunst- en cultuurbeoefening verbindt en verrijkt. Het zorgt voor verwondering, interactie en ontwikkeling van inlevingsvermogen.
Het is hiermee verbindend in de samenleving en draagt bij aan het levensgeluk van mensen.

Visie:
We investeren in het Cultureel Vermogen* van de lokale samenleving en zien dit als basisvoorwaarde voor samenleven. Met Kunst & Geluk werken we aan de positieve gezondheid van mensen door zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit van leven. Wij geloven dat ieder mens regisseur van zijn of haar eigen leven is. We streven naar inclusiviteit en diversiteit.

Rollen
Met onze zeven rollen maken we onze missie en visie concreet: als Adviseur, Verbinder, Organisator, Ontwikkelaar, Voorlichter, Scout en Vakspecialist.

*Cultureel Vermogen

We hebben nieuwe woorden nodig voor een hedendaagse integrale visie op cultuureducatie en -participatie. In ‘Cultureel Vermogen’ komen de termen educatie en participatie samen; niet als gescheiden werelden, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Daarmee verschuift de focus van cultuurproduct naar culturele ontmoeting.

Downloads

Muzelinck jaarverslag 2022

Muzelinck Koersdocument 2021 - 2024